Regulamin

REGULAMIN SPECJALISTYCZNEGO GABINETU MASAŻU LECZNICZEGO

MEDMAG”

MAŁGORZATA CHAZBIJEWICZ

 

 WARUNKI OGÓLNE:

1.

Właścicielem Gabinetu „MEDMAG”  jest firma Medmag Małgorzata Chazbijewicz z siedzibą w Trzciance przy ulicy Rzecznej 18, 64-980 Trzcianka. NIP 763-194-84-62

2.

Pacjentem Gabinetu „MEDMAG”  może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekunów prawnych..

3.

Personel Gabinetu „MEDMAG”  zobowiązany jest do udzielenia rzetelnych informacji dotyczących przebiegu masażu i wykonać go wedle obowiązujących zasad, jak również odpowiednich wskazań.

4.

Personel Gabinetu Masażu „MEDMAG”  zobowiązany jest do poszanowania prywatności pacjenta.

5.

Personel Gabinetu „MEDMAG”  zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów zabiegu i rezerwacji.

6.

Każdy pacjent Gabinetu „MEDMAG” ma możliwość przełożenia swojej wizyty lecz nie później niż 24 godziny przed wykonaniem zabiegu. W przypadku nie zgłoszenia takiej zmiany przez pacjenta w powyższym terminie wizyta przepada, a w przypadku karnetu czy bonu wizyta zostaje uznana za wykonaną. Opłata nie podlega zwrotowi.

7.

Masażysta przeprowadzający zabieg w Gabinecie „MEDMAG”  ma prawo do przerwania wykonywania zabiegu w przypadku: niewłaściwego zachowania się pacjenta, np. propozycja seksualna ze strony pacjenta, przemoc, itp. W powyższym przypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

8.

Personel Gabinetu „MEDMAG”  zastrzega sobie prawo do odmowy lub przerwania masażu, pacjentowi z oznakami chorób dermatologicznych skóry takich jak egzema, owrzodzenia i inne oraz chorób zakaźnych mogących zagrażać zdrowiu masażysty.

9.

Firma „MEDMAG”  , nie ponoszi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez personel gabinetu w miejscu wykonywanego zabiegu oraz za rzeczy pozostawione w gabinecie.

10.

Godziny pracy personelu uzgadniane są indywidualnie, z tym, że Gabinet czynny jest w godz. od 08:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku oprócz świąt i dni wolnych od pracy. Zamówić wizytę można telefonicznie w godzinach od 07:00 do 08:00 oraz 18:00 do 19:00 pod nr Tel. 692-321-153

11.

Niniejszy Regulamin reguluje wszystkie dotychczasowe ustalenia Gabinetu „MEDMAG”  

12.

Każdy pacjent Gabinetu Masażu „MEDMAG”  zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

13.

Gabinet Masażu „MEDMAG”  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

14.

Każdy pacjent Gabinetu „MEDMAG” jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu jeszcze przed pierwszym zabiegiem. Oświadczenie to jest ważne bezterminowo.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Gabinet Masażu „MEDMAG”  zbiera tylko te dane, które są niezbędne i konieczne do należytego wykonania świadczonych usług.

2.

Baza danych osobowych pacjentów oraz informacje o pacjencie podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osobom nieuprawnionym.

3.

Gabinet Masażu „MEDMAG”   objęty jest tajemnicą służbową – medyczną i wszelkie informacje dotyczące pacjenta pozostają w wyłącznej dyspozycji gabinetu.

4.

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 ze zm.)

5.

Każdy pacjent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22 poz. 271